Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

 

 Anexa nr. 5

LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Protecţia datelor cu caracter personal

 

            Global Quality Solutions S.R.L., cu sediul Bd. Marasti, NR.25, Sector 1, Bucuresti , cod unic de înregistrare: RO17426176, nr. de ordine în registrul comerţului: J40/6018/2005, tel.0740121689, e-mail: costel.barbu@artri.ro,  IBAN: RO46OTPV110000054139RO01, OTP Bank, Bucuresti  denumită în continuare Global Quality Solutions SRL, este o societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990.

            GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. are ca activitate comertul cu ridicata piese si accesorii auto cod CAEN 4531.

            GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.

            GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate cu ocazia realizării atribuţiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/contractuale si/sau participării la evenimentele organizate de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L..

            Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., de exemplu prin documente contractuale, prin formularul adeziune contract, prin unul din formularele fizice/on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online etc., prin abonarea la newslettere, participarea la evenimente, tombole şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. etc.

            Utilizarea website-urilor GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. se supune prezentelor prevederi şi Termenilor si Condiţiilor menţionate pe aceste website-uri.

            În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) ale GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

            GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

            Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

            În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau participării la evenimente specializate organizate de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal, precum: numele și prenumele, semnătura, telefon/fax, e-mail, loc de muncă, funcţia, CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.

            Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt, după caz:

            - Clienţii persoane fizice ai GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;

            - Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari etc. - actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

            Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate si corecte. Refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea derulării relaţiei contractuale/de afaceri şi/sau imposibilitatea furnizării serviciilor GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L.

            Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. si/sau participării la evenimentele organizate de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul UE).

            În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele oferite de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L..

            Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

            - Îndeplinirea atribuţiilor legale ale GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L.;

            - Organizarea de manifestări/evenimente specializate;

            - Derularea activităţii comerciale/contractuale a GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L.;

            - Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L.;

            - Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;

- Management operaţional;

- Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

- Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

- Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

- Activităţi de audit şi control/supraveghere;

- Arhivare, scopuri statistice;

- Colectare debite/Recuperare debite restante;

- Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

 

            GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres si anterior.

            Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

- Clienţi persoane fizice ai GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

- Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., autorităţi/instituţii publice;

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

- Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

 

            Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

            Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

            În cazul în care GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

            Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., va puteţi dezabona trimitand un mail la adresa costel.barbu@artri.ro cu textul  "Dezabonare".

           

            Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video

            GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea şi alte informaţii ce permit identificarea persoanelor vizate.

            Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal:

a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, sau

b) chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului).

            Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime.

            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L..

            Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se şterg.

            În relaţia cu GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual automatizat.

 

            Durata prelucrării datelor cu caracter personal

            În vederea realizării scopului menţionat, GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. şi/sau vor fi distruse.

            Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

            Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L.. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale,    GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

            Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

            Prin citirea şi semnarea acestui document contractual, Persoanele vizate confirmă că au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

            De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

            Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

            În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. poate:

- fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

- fie sa refuze să dea curs cererii.

 

            De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

            Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: costel.barbu@artri.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă:BD Marasti, Nr.25, Sector 1, Bucuresti .

            Prin semnarea prezentului document contractual, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/tă corect, complet, precis, aţi luat la cunoştinţă, înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu:

- prevederile cuprinse în prezentul document;

- prevederile cuprinse în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal, condiţii care fac parte integrantă din contract;

- faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislaţia în vigoare, în prezentul document şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. va fi

efectuată în toate cazurile, atât pentru executarea prezentului contract, îndeplinirea obligaţiilor legale ori pentru realizarea intereselor legitime ale GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., cât şi în baza consimţământului manifestat de dumneavoastră pe baza opţiunii şi prin semnarea acestui document, exprimat în mod expres, neechivoc, liber şi informat, în cazul prelucrării datelor personale în scop de marketing direct;

- faptul că GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopurilor menţionate în prezentul document şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L., cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

 

 

Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal sunt disponibile integral pe website-ul www.automed.ro 

 

             Partener                                                                                                                         

 

GLOBAL QUALITY SOLUTIONS S.R.L.